Een nieuwe raadgever DKO

 

 

Op vrijdag 21 november was een delegatie van het bestuur van LeVeDKO te gast op het kabinet van onderwijs om er een kennismakingsgesprek te hebben met onze kersverse raadgever onderwijs/DKO Lies Reynaert. Wat begon als een kennismaking mondde al snel uit in een  boeiend en constructief gesprek

Laten we jullie eerst Lies Reynaert voorstellen. Lies is een pas afgestudeerde Master in de politieke wetenschappen die zich met veel enthousiasme werpt in haar nieuwe job als raadgever onderwijs. Dat het DKO tot één van haar kerntaken behoort heeft wellicht ook te maken met het feit dat het DKO haar niet totaal vreemd is . In haar thuisstad Torhout studeerde ze 9 jaar piano en 6 jaar cello aan de plaatselijke muziekschool.

We vroegen Lies wat haar taak als raadgever inhoudt. Haar hoofdtaak bestaat erin dat ze alle dossiers die verband houden met het DKO opvolgt en op die manier Minister Crevits kan informeren over de stand van zaken in de hangende dossiers en de verzuchtingen van het veld. Vanuit deze vergaarde kennis is ze niet alleen raadgever voor de Minister en haar kabinetsmedewerkers maar vervult ze die taak ook naar het veld toe. Directeurs en leerkrachten kunnen ook bij haar terecht. Los van deze kerntaak houdt Lies Reynaert zich ook bezig met schaalvergroting en ondersteunt ze een collega bij de modernisering van het secundair onderwijs. Op haar beurt wordt ze dan weer ondersteund door mensen van de dienst administratie.

LeVeDKO polste natuurlijk ook naar de toekomstvisie van Minister Crevits betreffende het DKO. Hierbij verwezen we uiteraard naar de decreetontwerpen van de vorige legislatuur. Momenteel is men bezig aan een document dat zicht moet geven waar het DKO vandaag staat en welke elementen van de decreetontwerpen uit vorige legislaturen meegenomen kunnen worden in een niveaudecreet dat binnen deze legislatuur gerealiseerd zou moeten worden. Belangrijk hierbij is de budgettaire context en een draagvlak hiervoor onder de belanghebbenden. Bedoeling is niet om een ware aardverschuiving te creëren binnen het DKO, maar wel stapsgewijs en in dialoog met de stakeholders tot een niveaudecreet te komen.

Het kon ook niet anders of we moesten het hebben over de mogelijke besparingen. In het oog springt de sterke verhoging van het inschrijvingsgeld van de volwassenen. De Minister ging voor deze keuze omdat ze op deze manier de kinderen en jongeren kon vrijwaren van een verhoging, wat voor  haar een absolute prioriteit was. Ze wijst er op dat de gemeenschap nog altijd een groot deel van de onkosten van  volwassen leerlingen draagt en het bedrag de gemiddelde prijzen van andere activiteiten, clubs of organisaties zeker niet overstijgt. Tegelijk beseft ze dat hierdoor een uitval zal volgen. Daarom vraagt LeVeDKO meer flexibiliteit in het traject voor volwassenen. Door het traject minder rigide te maken hopen we een uitval te beperken en de concurrentie van de privésector voor te kunnen blijven. Een positief punt is dat het begrip ‘kind’ wordt opgetrokken tot 24 jaar. Leerlingen tussen 18 en 24 betalen bijgevolg het verminderd tarief van 125 € ongeacht ze nog studeren of al werken.

LeVeDKO vraagt naar concrete cijfers over de impact van de inperking van de aanwendingspercentages en meer concreet de impact op het aantal joburen. Lies Reynaert benadrukt dat er inderdaad besparingen nodig zijn. Waar er bespaard zal worden, wordt nog bekeken. Besparen op het aanwendingspercentage is hierbij een van de opties, maar hierover is nog niets beslist.

We schoven nog een aantal aandachtspunten naar voren:

– voldoende lestijden/leerling zijn noodzakelijk voor het behoud van de kwaliteit. Dat geldt ook voor de klasgrootte (splitsingsnormen)

– lesbevoegdheid en diplomavereisten zoals ze nu zijn zorgen voor wantoestanden binnen de disciplines Woord en Dans. Ook op het gebied van reaffectatie geeft dit problemen.

– wat met de mogelijkheid om binnen het onderwijs over te stappen naar een ander niveau ( mits bijscholing voor bv leerkracht secundair) zonder verlies van anciënniteit ? Van leerplichtonderwijs naar DKO is dit mogelijk, omgekeerd is onduidelijk.

– de problematiek van fysieke belasting bij de dansleerkrachten en het optrekken van de pensioenleeftijd is een heikel punt waar voor oplossingen moet worden gezorgd. Erkenning als zwaar beroep is een moeilijke procedure en gebeurt via een interprofessioneel akkoord. Dit is dus federale materie waarbij het kabinet van onderwijs niet de enige partner aan tafel is. Momenteel bestaat de enige oplossing erin een vrijstelling van beroep aan te vragen door middel van een medisch dossier. Bij goedkeuring kan de leerkracht ingezet worden voor andere taken bv administratie, toezicht , leerlingenbegeleider enz. Uit ervaring  weten we dat deze vrijstelling niet makkelijk wordt gegeven. De zoektocht naar een aanvaardbare oplossing kan nog niet gestaakt worden.

– het ontbreken van een masteropleiding dans wordt door de dansleerkrachten nog altijd als een gemis ervaren. Het betekent ook dat een dansleerkracht die wel een masteropleiding genoot in het buitenland hier in België maar  verloond kan worden als bachelor. De piste om toch een masteropleiding  op te richten kan best nog eens onderzocht worden maar de implementatie ervan zal op korte termijn gezien de budgettaire toestand niet evident zijn.

– lestijden van 50 min. in podiumkunsten mogen niet leiden tot urenverlies. Lies Reynaert stelt ons gerust dat een eventuele omschakeling naar lestijden van 50 min. gecompenseerd zal worden. De globale studietijd voor podiumkunsten moet behouden worden. Het zal zeker aan aandachtspunt blijven bij een mogelijke hervorming.

Tenslotte hebben we nogmaals de aandacht gevestigd op het unieke karakter van ons gesubsidieerd kunstonderwijs . Het garandeert een hoge kwaliteit en een grote toegankelijkheid. We mogen terecht trots zijn op onze sector maar moeten ook waken dat kwaliteit en zekerheid beschermd en bewaard blijven.

Lies Reynaert neemt de aangehaalde punten mee naar verdere besprekingen en zal waar nodig experten raadplegen. Zij benadrukt het belang van LeVeDKO als spreekbuis voor de leerkrachten naar het kabinet toe. De beleidsnota onderwijs is klaar en draagt de titel : “Vol vertrouwen en in dialoog bouwen aan onderwijs”. Vragen en verzuchtingen mogen altijd doorgegeven worden op volgend adres: lies.reynaert@vlaanderen.be

Uiteraard mogen reacties ook naar ons gekend mailadres worden gestuurd: levedko@hotmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul a.u.b. de uitkomst in: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.