Commentaar LeVeDKO bij ontwerptekst niveaudecreet

 

Organisatie

 • Verschil BK en podiumkunsten : de ongelijkheid die door de invoering van het niveaudecreet ontstaat tussen beeldende kunsten en podiumkunsten is van een nooit geziene grootorde. Het is voor podiumkunsten ronduit een discriminerende situatie

° het verschil in lestijd van 50 minuten voor BK en 60 minuten blijft behouden : het gelijkheidsprincipe wordt hiermee volledig geschonden

° met hetzelfde budget moet podiumkunsten extra nieuwe trajecten inrichten of trajecten verlengen (1e graad drama en muziek, specialisatiegraad, verlengen opleiding volwassenen) wat niet het geval is in BK. Er moeten middelen vrij gemaakt worden van de bestaande opleidingen om de nieuwe in te richten. Onvermijdelijk gaat dit tot kwaliteitsverlies en vermindering werkcomfort lijden.

° waar volwassen leerlingen in BK onmiddellijk in de hogere graad inschrijven , moeten zij nu in podiumkunsten een langer traject volgen waardoor een groot aantal de hogere graad niet zal bereiken wegens te lang en te belastend. Het verschil in de verhouding hogere graden tussen BK en podiumkunsten wordt nog groter (tevens door het weghalen van het vak muziekgeschiedenis uit de hogere graad).

 

 • De programmatie- en rationalisatienormen zijn voor vele academies niet realistisch. De overheid maakt in Vlaanderen slechts onderscheid tussen academies in een dichtbevolkt gebied en academies in een dunbevolkt gebied. De kleinere academies zijn als eerste het slachtoffer van deze te hoge normen maar ook grotere academies zullen problemen krijgen in de organisatie van dunner bevolkte vakken bv de minder populaire dansstijlen. Met deze normen wordt uitbouw van heel wat vakken bedreigd.
 • De nieuwe regeling rond afstandsnormen is sterk beperkend in de organisatie van het onderwijs en staat haaks op het principe van meer lokale autonomie. LeVeDKO pleit voor de afschaffing van de afstandsnormen.
 • Het opduiken van de solidariteitsfactor geeft een vermoeden een verdoken besparingsmaatregel te zijn.
 • Het verlengen/vervroegen van het traject voor volwassenen wordt sterk in vraag gesteld. De argumentatie dat volwassenen onvoldoende basiscompetenties zouden hebben voor een ander traject dan de kinderen wordt door de leerkrachten met klem tegen gesproken. De meerwaarde is zeer twijfelachtig , en staat niet in verhouding met het budget dat er voor nodig zal zijn.
 • De autonomie van de school laat toe dat zij zelf beslist over keuze van de vakken per graad. Ook over de duurtijd kan zij autonoom beslissen. LeVeDKO stelt zich de vraag of de einddoelen die hier als kader moeten dienen voldoende zijn om een grote ongelijkheid die tussen academies onderling kan ontstaan, te vermijden. Ook schuilt de mogelijkheid naar favoritisme achter de hoek.
 • We vragen ons af hoe de scholen de uren begeleiding, coördinatie en zorg gaan financieren . Het lijkt er op dat deze groep vergeten is bij het opstellen van de ontwerptekst. We vragen de overheid hierover meer garanties .
 • Ook rond de uren instrument in het eerste jaar van de tweede graad (huidige L1) rijzen grote vragen. Als dit ook van het huidige budget moet komen, is het de zoveelste ingreep dat het overblijvend budget voor de bestaande opleidingen verkleint.
 • LeVeDKO is zeer blij met de uitbreiding van lestijd in de 3e en 4e graad voor het domein dans.  De leerkrachten dans waren sinds lange tijd vragende partij. We hopen enkel dat de maximale groepsgroottes (die niet langer wettelijk vastgelegd zijn, maar binnen de autonomie van de school vallen) werkbaar blijven zodat de uitbreiding van de 3e en 4e graad niet ten koste gaat van leskwaliteit en lescomfort in de lagere graden.  Om dezelfde reden mogen graadsklassen geen oplossing zijn om de uitbreiding te organiseren.
 • Rond coördinatie uren ontbreekt een duidelijke regelgeving : taakomschrijving , verdeling uren enz. In de realiteit gebeurt het nog te vaak dat de opdracht niet in verhouding staat met het aantal uren coördinatie of de opdracht niet overeenstemt met de competenties van de leerkracht.
 • Er kunnen wachtlijsten worden aangelegd als de capaciteit van de opleiding ontoereikend is. Uit het verleden , toen dit een gangbare praktijk was ,weten we dat hierdoor leerlingen afhaken. Elke leerling die zich tijdens de inschrijvingsperiode wil inschrijven voor een bepaalde opleiding moet die kans krijgen !
 • De voorbereiding naar 2018 is nog steeds niet bezig mede omdat inhoudelijk nog veel niet bekend is. Ook de hogescholen hebben hierdoor nog geen aangepast curriculum. We denken hier o.m. aan de invoering van de eerste graad in drama en muziek. Hoe zit het met de inzetbaarheid van de leerkrachten? Lesgeven aan 6 en 7 jarigen vraagt een specifieke aanpak waar (de meest van ) onze leerkrachten niet voor opgeleid zijn.
 • De totale invoering van het niveaudecreet op 1 september is niet realistisch , de complexiteit van de hele organisatie is te groot, we pleiten voor een graduele invoering !

 

Onduidelijkheden

 

-In het domein muziek kennen we de opsplitsing tussen de richting instrument en de richting samenspel. In de ontwerptekst is niet duidelijk op welke manier die verschillende opties terug verschijnen of hoe het verschil in inhoud wordt opgevangen.

– De specialisatiegraad wordt niet ingebed in een aparte graad: welke impact heeft dat op de verloning? Hetzelfde geldt voor de cursus muziekgeschiedenis.

–  rond groepsgrootte en lestijd individueel traject is nog te veel onduidelijkheid, vragen rond het wegvallen van de maximale groepsgrootte en vragen rond de maximale groepsgrootte individuele trajecten : de leerkrachten willen concretere cijfers en informatie.

-Onduidelijkheid rond de puntenenveloppe : masterclasses, voordrachtgevers, projecten….. welk domein heeft recht op wat , wie beslist en vooral : zal er voldoende in de enveloppe zitten om voor elk domein iets te  realiseren zonder dat de reeds bestaande opdrachten moeten ingeperkt worden ? Verschuiven is geen optie !

 

Na de lezing van de ontwerptekst of van de memorie van toelichting hebt u misschien opmerkingen die u niet terug vindt in deze tekst. Graag ontvangen we jullie opmerkingen/bedenkingen in onze mailbox levedko@hotmail.com zodat we deze commentaar verder kunnen aanvullen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul a.u.b. de uitkomst in: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.