Gesprekrondes discussietekst tweede decreet

Recentelijk startte het departement onderwijs met gespreksrondes rond de inhoud van de discussietekst ter voorbereiding van de 2de conceptnota. Om de mogelijkheid te hebben om over verschillende items in de diepte te dialogeren, werd er geopteerd om in kleine groepen te werken. Op 26 februari was het onze beurt om een eerste gespreksronde te voeren. We hadden het o.m. over de invulling van de domein overschrijdende initiatie en de plaats en het belang van de instrumentinitiatie, de invulling van het interdisciplinair project, de uniforme gradenstructuur en meer bepaald de plaats van de muzikale vorming in het domein muziek

klankbordgroepvergadering 7 december

Het nieuwe decreet.

Op 7 december was er een klankbordgroepvergadering op het departement onderwijs. De commentaren op de discussienota van de verschillende verenigingen en organisaties werden opgelijst en toegelicht waar nodig. De commentaren zullen intern door de beleidsmakers besproken worden met eventuele bijsturingen tot gevolg. Er wordt geen uitspraak gedaan over het tijdspad, eerst wordt er gezocht naar een politiek draagvlak. De bijsturingen en het vinden van een draagvlak zullen bepalen of het decreet nog in voege treedt binnen deze legislatuur.